Algemene Voorwaarden voor subsidieaanvraag leefbaarheidsfonds Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos

Doel van het leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid  in Gerkesklooster-Stroobos in stand te houden dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Gerkesklooster-Stroobos die een activiteit of evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, of een jubileum willen organiseren, kunnen een subsidie aanvragen bij de Dorpsraad. Naast activiteiten of evenementen kan door de Dorpsraad een bijdrage worden verleend in de bekostiging van uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project (bv. buurtwerk, renovatie, herstel, aanschaf materialen/hulpmiddelen). Aan deze subsidieaanvragen /-verstrekkingen worden door de Dorpsraad de hieronder vermelde algemene voorwaarden gesteld.

LET OP! Wij zijn door de gemeente gewezen op het volgende: De gemeente Achtkarspelen hanteert de regel dat de mogelijkheid bestaat dat er geen andere gemeentelijke subsidie  wordt toegekend als de/het betreffende stichting/vereniging/initiatief al een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds heeft ontvangen. Voor een overzicht van de subsidiemogelijkheden van de gemeente verwijzen we u naar de pagina over subsidiemogelijkheden op de gemeentelijke website.

Voorwaarden door Dorpsraad gesteld:

1.
Het te organiseren activiteit of evenement:

 1. moet in Gerkesklooster-Stroobos georganiseerd en gehouden worden;
 2. en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van de gemeenschap;
 3. moet voor de gehele of een groot gedeelte van de plaatselijke gemeenschap van belang zijn;
 4. en mag geen overwegend commercieel, politiek of religieus karakter hebben;
 5. en moet toegankelijk zijn voor inwoners van Gerkesklooster-Stroobos en evt. voor bezoekers van buiten;
 6. en de begroting moet sluitend zijn.

2.
Subsidiëring van een activiteit of evenement vindt eenmaal per jaar plaats. De maximale bijdrage per activiteit of evenement is € 1000, –

3.
Behalve voor activiteiten of evenementen kunnen instellingen, verenigingen of stichtingen ook een subsidie aanvragen voor jubilea van deze instellingen, verenigingen, stichtingen. Alleen de jubileajaren 25, 40, 50, 60, 75 en 100 jaar komen voor een subsidie in aanmerking. De vereniging of stichting is verplicht tot het houden van een officiële receptie of anderszins publieke bijeenkomst ter viering van het jubileum, om voor deze bijdrage in aanmerking te komen.

4.
Op of bij het aanvraagformulier Subsidie leefbaarheidsfonds Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos moet het volgende zijn ingevuld, zijn bijgevoegd:

 1. naam en adres van de aanvrager;
 2.  een nauwkeurige omschrijving van het te organiseren activiteit of evenement;
 3. een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven voor het te organiseren activiteit of evenement, voorzien van een toelichting;
 4. een IBAN nummer

5.
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient de subsidieaanvraag voor 15 april van het jaar van uitvoering/aanvang van de activiteit of evenement bij de Dorpsraad te zijn ingediend.

6.
Beslissingen, toekenningen van subsidie, door de Dorpsraad, zullen door de Dorpsraad schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

7.
Indien de activiteit of evenement waarvoor vooraf subsidie is verleend geen doorgaan vindt, vervalt het recht op de subsidie. De Dorpsraad behoudt zich het recht voor om dit bedrag terug te vragen.

8.
De Dorpsraad behoudt zich het recht voor om na afloop van een activiteit/evenement inzage te hebben in de daadwerkelijke kosten van het door de Dorpsraad gesubsidieerde activiteit of evenement.
In een dergelijke situatie dient de ontvanger van de subsidie, op verzoek van de Dorpsraad, na afloop van de activiteit of het evenement de volgende bescheiden te overleggen:

 • a. een gespecificeerd overzicht van alle werkelijke inkomsten en uitgaven van de activiteit of evenement;
 • b. de op de in het overzicht verantwoorde inkomsten en uitgaven betrekking hebbende bescheiden.

9.
In bijzondere gevallen kan de Dorpsraad afwijken van de bepalingen van deze voorwaarden. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist de Dorpsraad. Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 16 mei 2018.

Aldus besloten en goedgekeurd door de vereniging Dorpsraad Gerkesklooster Stroobos
D.d. 16 mei 2018