Op 26 maart is onze Algemene Ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om 20.00 uur in Dorpshuis Rehoboth.

De agenda is als volgt:

 1. Welkom en opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen vergadering 16-10-2018.
 4. Jaarverslag.
 5. Financiën.
  a. Verslag kascommissie.
  b. Financieel verslag.
  c. Voorstel lidmaatschap gezin.
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar Siemon Luimstra.
  Het bestuur stelt voor Paulina Scholtens en Piet de Vries te benoemen als nieuw bestuurslid.
 7. Pauze.
 8. Presentatie project DOM.
 9. Presentatie Klaas van der Schuit.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting

Wij zien u graag op dinsdag 26 maart 2019 om 20.00 uur in dorpshuis Rehoboth.

Categorieën: